Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

13.01.2016 Βράβευση Health Business Awards 2016

Βράβευση του Εργαστηρίου Γενότυπος Science Labs για την ανάπτυξη και εφαρμογή για πρώτη φορά στην Ελλάδα του Μη Επεμβατικού Προγεννητικού Ελέγχου (NIPT) από τα Health Business Awards 2016