Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ