Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

06.01.2022 Οδηγός τιμών για εξετάσεις σχετικές με την COVID-19