Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

CLART HPV3
CLART STDs

CLART HPV3 Μοριακός έλεγχος για τον HPV – Η βέλτιστη λύση

Η σημασία του Mοριακού Τεστ

 • Από όλες τις σύγχρονες τεχνικές προληπτικού ελέγχου για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, η Μοριακή Διερεύνηση του HPV έχει την υψηλότερη αρνητική προγνωστική αξία στην ανίχνευση υψηλόβαθμης βλάβης CIN1
 • Παρέχει πολύ υψηλότερη ευαισθησία από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο για τις αλλοιώσεις CIN2+ (>95%)2,3
 • Το μοριακό τεστ έχει υψηλή αναπαραγωγιμότητα
 • 20% των γυναικών με διαγνωσμένο καρκίνο του τραχήλου της μήτρας είχαν αρνητική κυτταρολογική έκθεση4

Η σημασία της τυποποίησης του HPV

 • Η μόλυνση από τον τύπο 16 του ιού αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης αλλοίωσης CIN2+ 5
 • Η μόλυνση από τους τύπους 33 και 31 παρουσιάζει μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης αλλοίωσης CIN 2+ από ότι η μόλυνση από τον τύπο 186
 • Η τυποποίηση του HPV καθιστά δυνατή την παρακολούθηση των γυναικών και την αξιολόγηση αυτών που έχουν ήδη εμβολιαστεί
 • Η τυποποίηση του HPV συμβάlλει στη μείωση της υπερθεραπείας, που οφείλεται στη διασταυρούμενη αντίδραση από ιούς χαμηλού κινδύνου
 • Είναι χρήσιμη στον έλεγχο μετά από θεραπεία Leep

CLART HPV3 – Επιπλέον Πλεονεκτήματα

 • Δυνατότητα εφαρμογής σε μεγάλο εύρος δειγμάτων (thinprep, στυλεοί, δείγματα μονιμοποιημένα σε φορμόλη ή αιθανόλη και εγκλεισμένα σε παραφίνη)
 • Τριπλός έλεγχος: επιβεβαίωση α) ύπαρξης DNA στο δείγμα, β) πολλαπλασιασμού του DNA, γ) επιβεβαίωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των ιών
 • Κλινικά πιστοποιημένο7,8,9
 • Διαθέτει πιστοποιητικό CE-IVD

Το CLART HPV3 είναι προϊόν του Οίκου Genomica SAU, Spain (www.genomica.com) και διατίθεται αποκλειστικά στην Ελλάδα από την ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. (www.aenorasis.gr)

Επιλεγμένη Βιβλιογραφία

 1. Long term predictive values of cytology and human papillomavirus testing in cervical cancer screening: joint European cohort study BMJ 2008; 337:a1754
 2. Cervical cancer screening: on the way to a shift from cytology to full molecular screening, M. G. Dijkstra1,2, P. J. F. Snijders1, M. Arbyn, D. C. Rijkaart1, J. Berkhof and C. J. L. M. Meijer
 3. Molecular Diagnostics of Human Papillomavirus, Ashley Arney, MT(ASCP)CM,1 Katie M. Bennett, PhD, MB(ASCP), September 2010 Volume 41 Number 9 LABMEDICINE
 4. Screening history of women with cervical cancer: a 6-year study in Aarhus, Denmark, O Ingemann-Hansen, M Lidang, I Niemann, J Dinesen, U Baandrup, H Svanholm and L K Petersen, British Journal of Cancer (2008) 98, 1292–1294. doi:10.1038/sj.bjc.6604293
 5. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2006 May;15(5):908-14.
 6. “The Influence of type-specific human papillomavirus infections on the detection of cervical precancer and cancer: A population-based study of opportunistic cervical screening in the united states”. Int J Cancer. 2013 Nov 14. doi: 10.1002/ijc.28605
 7. “Clinical Performance of the CLART Human Papillomavirus 2 Assay Compared With the Hybrid Capture 2 Test”. Journal of Medical Virology 83:272-276 (2011)
 8. “Prevalence of Human Papillomavirus Infection in Women in Portugal The CLEOPATRE Portugal Study”. Int J Gynecol Cancer 2011;21: 1150Y1158
 9. “Patterns of cervical coinfection with multiple human papilloma virus types in a screening population in Denmark”, Goldman B1, Rebolj M, Rygaard C, Preisler S, Ejegod DM, Lynge E, Bonde J. Vaccine, Volume 31, Issue 12, 15 March 2013, Pages 1604-1609, Vaccine. 2013 Mar 15;31(12):1604-9. doi: 10.1016/j.vaccine.2012.12.084. Epub 2013 Jan 10