Χρόνος Απάντησης
Σε εργάσιμες ημέρες
Βιολογικό
Δείγμα
ΜεθοδολογίαΑνάλυσηΚωδικός
Εξέτασης

Κατάλογος Εξετάσεων

Φαρμακογενετική

ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

8687Ευαισθησία στις Θειοπουρίνες (TPMT)PCR-Υβριδισμός (CE-IVD)3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA 15-25°C5
8579Ανθετικότητα στο 5-Fluoro-uracil (5FU/DPD)PCR-Υβριδισμός (CE-IVD)3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA 15-25°C5
8095 Ανταπόκριση στο Afatinib (HER2/neu)FISHΙστός βιοψίας ή 6-8 τομές παραφίνης 4μm σε πλακάκι10
8503Ανταπόκριση στο Arsenic Trioxide, PML/RARA ανίχνευση (bcr1, bcr2, bcr3)Real-Time PCR3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA 15-25°C5
8502Ανταπόκριση στο Arsenic Trioxide, PML/RARΑ bcr1 ή brc2 ή brc3 ποσοτικό, t(15;17)(q22;q21)Real-Time PCR3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA 15-25°C5
8108Ανταπόκριση στο Arsenic Trioxide, RARA/ 17q21 (various partners)FISH3-5ml Μυελού με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C10
8109Ανταπόκριση στο Busulfan (Ph chromosome)FISH3-5ml Αίματος ή Μυελού με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C10
8110Ανταπόκριση στο Cabozantinib (RET)FISH2-3 τομές παραφίνης 4μm σε πλακάκι10
8579Ανταπόκριση στο Capecitabine (DPD)Real-Time PCR3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA 15-25°C5
20072Ανταπόκριση στο Cetuximab KRAS/NRAS (εξώνια 2,3,4 & 2,3,4), EGFR (εξώνια 18-21) και BRAF ex1-18)NGSΙστός βιοψίας ή 6-8 τομές παραφίνης των 10μm10
8529Ανταπόκριση στο Cobimetinib (BRAF V600E)Real-Time PCR3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA 15-25°C5
8047Ανταπόκριση στο Crizotinib (ALK)FISH4-5 τομές παραφίνης 4μm σε πλακάκι10
8048Ανταπόκριση στο Crizotinib (ROS1)FISH4-5 τομές παραφίνης 4μm σε πλακάκι10
8094Ανταπόκριση στο Crizotinib (MET)FISH4-5 τομές παραφίνης 4μm σε πλακάκι10
20066Ανταπόκριση στο Crizotinib (ALK/RET/ROS1)3*FISH4-5 τομές παραφίνης 4μm σε πλακάκι10
8529Ανταπόκριση στο Dabrafenib (BRAF V600E)Real time PCRΙστός βιοψίας/6-8 Τομές παραφίνης των 10μm5
8114Ανταπόκριση στο Dasatinib (Ph chromosome)FISH3-5ml Αίματος ή Μυελού με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5
8501Ανταπόκριση στο Dasatinib (BCR-ABL)Real-Time PCR3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA 15-25°C5
8791Ανταπόκριση στο Erlotinib/Gefitinib (EGFR)Real-Time PCR (CE-IVD)Ιστός βιοψίας ή 2 τομές παραφίνης των 5μm10
20062Ανταπόκριση στο Imatinib mesylate c-KIT/PDGFRA (όλες οι μεταλλάξεις)NGSΙστός βιοψίας ή 3 τομές παραφίνης των 5μm10
8538Ανταπόκριση στο Irinotecan (UGT1A1)Fragment Analysis3-5ml Αίματος ή Μυελού με αντιπηκτικό EDTA 15-25°C5
8077Ανταπόκριση στο Lenalidomide (5q-)FISH3-5ml Αίματος ή Μυελού με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C5
8095Ανταπόκριση στο Lapatinib (HER2/neu)FISH3 τομές παραφίνης 4μm σε πλακάκι10
8501Ανταπόκριση στο Nilotinib (BCR-ABL)Real-Time PCR3-5ml Αίματος ή Μυελού με αντιπηκτικό EDTA5
8117Ανταπόκριση στο Nilotinib (Ph chromosome)FISH3-5ml Αίματος ή Μυελού με αντιπηκτικό ηπαρίνη 15-25°C10
8538Ανταπόκριση στο Nilotinib (UGT1A1)Fragment Analysis3-5ml Αίματος/Μυελού με αντιπηκτικό EDTA5
8553Ανταπόκριση στο Olaparib (BRCA1&2), Κληρονομούμενες μεταλλάξειςNGS3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA 15-25°C10
8552Ανταπόκριση στο Olaparib (BRCA1&2), Σωματικές μεταλλάξειςNGSΙστός βιοψίας ή 6-8 τομές παραφίνης των 10μm10
8552
8554
Ανταπόκριση στο
Olaparib (BRCA1&2) Σωματικές μεταλλάξεις & ελλείψεις/διπλασιασμοί
NGS κ’ MLPAΙστός βιοψίας ή 6-8 τομές παραφίνης των 10μm10
8529Ανταπόκριση στο Trametinib
(BRAF V600E/K)
Real-Time PCRΙστός βιοψίας ή 6-8 τομές παραφίνης των 10μm5
8095 Ανταπόκριση στο
Trastuzumab (HER2/neu)
FISH3 τομές παραφίνης 4μm σε πλακάκι10
8604Ανθεκτικότητα σε αντιαιμοπεταλιακά, αντιεπιληπτκά, αντιυπερτασικά, αναστολείς αντλίας πρωτονίων
(CYP2C19)
PCR-Yβριδισμός3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA
15-25°C
5
8689Ανθεκτικότητα στη Βαρφαρίνη (VKOR/CYP2C9)PCR-Yβριδισμός3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA 15-25°C5
8831Υπερευαισθησία στο Αbacavir (HIV θεραπεία) (HLA-B5701)Real-Time PCR>0,5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA5
8850Τεστ ευαισθησίας/αντοχής σε αντιρετροϊικά φάρμακα (γονοτύπηση περιοχών του HIV-1: RT, PROT, INT, GP41 & GP120/V3) NGS3-5ml Αίματος με αντιπηκτικό EDTA 4°C20